Mój koszyk: 0,00 pln (0 poz.)

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego


 1. Regulacje podstawowe
  1. W sklepie internetowym pod adresem www.e-podlogidrzwi.pl sprzedaż realizowana jest przez firmę: DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. gen. J. Hallera 182/2, 53-203 Wrocław, KRS 0000310273 prowadzony przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, z kapitałem zakładowym 100.000,- PLN wpłaconym w całości, NIP 794-17-67-513, REGON 180349310, adres poczty: sklep@e-podlogidrzwi.pl.


  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, należnych mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Jako Konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. poprzez zawarcie umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.


  3. Sprzedający realizuje dostawy w ramach prowadzonego sklepu wyłącznie na terenie RP, oferując do zakupu towary nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.


 2. Słownik pojęć

  • Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

  • Formularz rejestracji - formularz dostępny w e-sklepie umożliwiający utworzenie Konta.

  • Formularz zamówienia - znajdujący się w e-sklepie interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.

  • Gwarant - podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego.

  • Klient - Konsument/Usługobiorca, zamierzający zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą lub który dokonał zawarcia przedmiotowej Umowy.

  • Kodeks Cywilny - Ustawa Kodeks Cywilny z 23 kwietnia 1964 r. Tekst jednolity z 01.05.2016 r., Dz. U. z 2016 poz. 380.

  • Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (np. poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  • Konto - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Każde Konto oznaczone jest indywidualną nazwą/loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę.

  • Regulamin - regulamin sklepu e-podlogidrzwi.pl.

  • Sklep / e-sklep - dostępny pod adresem: www.e-podlogidrzwi.pl sklep Usługodawcy.

  • Sprzedawca / Usługodawca - firma DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. J. Hallera 182/2, 53-203 Wrocław, KRS 0000310273 prowadzony przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, z kapitałem zakładowym 100.000,- PLN wpłaconym w całości, NIP 794-17-67-513, REGON 180349310.

  • Towar konsumpcyjny / produkt - dostępna w e-sklepie rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  • Umowa Sprzedaży - Umowa sprzedaży Towaru konsumpcyjnego zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem e-sklepu.

  • Usługa elektroniczna - usługa za pośrednictwem Serwisu Internetowego świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną.

  • Usługobiorca - korzystający z usługi elektronicznej konsument/osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży towaru konsumpcyjnego ze Sprzedawcą.


 3. Umowy Sprzedaży – warunki zawierania

  1. Treść strony internetowej www.e-podlogidrzwi.pl i jej wszystkich pod stron, a w szczególności zamieszczone ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach odnoszące się do opisów, parametrów technicznych i użytkowych oraz cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu oraz jego pod stronach były wolne od uchybień i błędów. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu, cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz niezrealizowania zamówienia z przyczyn od Sklepu niezależnych.

  2. Znajdująca się na stronach Sklepu www.e-podlogidrzwi.pl oferta nie jest stanem magazynowym firmy.

  3. Wszystkie ceny podane na stronie www.e-podlogidrzwi.pl są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które w zależności od wielkości i ciężaru przesyłki są podawane w procesie składania zamówienia, przed jego ostatecznym zaakceptowaniem do realizacji.

  4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą zostać wprowadzone w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia pod warunkiem, że od czasu złożenie zamówienia do czasu wpłaty zaliczki nie upłynie więcej niż 5 dni kalendarzowych. W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo skorygowania wartości zamówienia do aktualnie uwidocznionych na stronie Sklepu cen Produktów. Sklep zastrzega sobie również prawo do skorygowania wartości zamówienia w przypadku wyboru paczki jako rodzaju przesyłki przy zakupie ościeżnic. Klientowi, który nie akceptuje nowej wartości zamówienia przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

  5. Zamówienia należy składać za pomocą formularza zamówienia - Koszyka zamówień udostępnionego w Sklepie. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie Regulaminu oraz warunków i terminów realizacji zamówienia. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego wpływ, poprzez przesłanie automatycznej wiadomości na adres poczty elektronicznej Klienta. Przedmiotowa wiadomość to prośba Sprzedawcy o potwierdzenie zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przesłanego linku. Po kliknięciu linku należy oczekiwać maila zawierającego potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia wraz ze wszystkimi związanymi z jego realizacją kosztami, oświadczeniem Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia, warunkami realizacji zamówienia oraz numerem konta i kwotą, której wpłata uruchamia realizację zamówienia. Z chwilą wpłaty przez Klienta wskazanej przez Sprzedawcę kwoty, zamówienie zostaje wdrożone do realizacji oraz zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą. Klient akceptuje, że po zawarciu umowy sprzedaży i wpisaniu danych do faktury w formularzu zamówienia nie ma możliwości dokonania zmian odnośnie danych Kupującego. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu.

  6. Składając zamówienie Klient wyraża również zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego jego danych osobowych w celach o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt. 5 w związku art. 23 ust. 4 pkt. 1 i 2 tej ustawy jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedającego (marketing bezpośredni własnych towarów lub dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej).

  7. Klient może wybrać 2 sposoby odbioru towaru:

   • odbiór osobisty - w magazynie Sprzedającego pod adresem: Wrocław, ul. Ziębicka 32, w dni robocze w wyznaczonych godzinach. Dokonując odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności pracownika, czy odbierany towar odpowiada złożonemu zamówieniu oraz czy nie ma widocznych wad w postaci uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy zażądać od Sprzedawcy sporządzenia protokołu rozbieżności.

   • dostawa do miejsca wskazanego na zamówieniu - koszt dostawy określony jest w pozycji koszty dostawy. Potwierdzenie prawidłowości wyliczenia kosztu dostawy przesyłamy mailowo wraz z potwierdzeniem zamówienia oraz terminem jego realizacji. Wpłata zaliczki, bądź należności za zamówienie oznacza zaakceptowanie warunków realizacji. Termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Dostawa zamówionych towarów odbywa się tylko w dni robocze. Koszt dostawy obejmuje wyłącznie dostarczenie towaru do wskazanego przez Klienta miejsca oraz jego wyładunek przed pojazd jakim dostarczono towar. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika przewoźnika spisania właściwego protokołu. Uszkodzenie opakowania fabrycznego należy wpisać w protokół szkody lub na list przewozowy z zaznaczeniem "uszkodzone opakowanie fabryczne". W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika od nabywcy stwierdzającego powstanie szkody transportowej oczekuje się wykonania aktu staranności wymaganego przepisami ustawy z dnia 15-tego listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (dz. U. 1995 r., Nr 119, poz. 686 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodowania protokolarnego ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności stwierdzenia szkody. Protokół spisany przy odbiorze przesyłki, w obecności kuriera, uprawnia do zgłaszania roszczeń ubezpieczeniowych, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych. Prosimy również o wykonanie dokumentacji fotograficznej zapakowanej palety w miejscach uszkodzenia opakowań oraz uszkodzonych towarów.

   • Na spisanie protokołu szkody w obecności kuriera dla usługi przewozowej ustawodawca przewiduje 7 dni.

  8. Formy płatności:

   • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego - wpływ całej kwoty wartości zamówienia na konto Sprzedającego uruchamia zapakowanie/zarezerwowanie zamówionego uprzednio towaru i mailowe bądź telefoniczne powiadomienie Klienta o gotowości do wydania zamówienia (wysyłka/odbiór osobisty).

   • płatność gotówką podczas osobistego odbioru towaru w magazynie Sprzedającego.

   • Wybór formy płatności nie zwalnia Kupującego od zapłaty 40% kwoty wartości zamówienia w przypadku towarów nie znajdujących się na stanie magazynowym sklepu. Faktury VAT wystawiane są na prośbę Kupującego, po uprzednim wypełnieniu wszystkich rubryk formularza zamówienia oraz wpisaniu w uwagach do zamówienia - Faktura VAT.

  9. Termin realizacji zamówienia podany jest przy każdym towarze. W przypadku towarów prefabrykowanych - panele, podłogi drewniane i akcesoria wynosi on od 3 do 21 dni kalendarzowych. Zamówienia towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych wg specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb realizowane są w ciągu 4 - 11 tygodni. Termin realizacji zamówienia należy liczyć od daty wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego. Jeżeli czas realizacji byłby dłuższy od deklarowanego (chwilowa niedostępność w magazynie lub u Dostawców Sklepu, bądź opóźnienie produkcyjne Dostawcy w przypadku towarów nieprefabrykowanych) Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). Decyzję o anulowaniu lub częściowej rezygnacji z złożonego zamówienia, w przypadku rażącego przekroczenia deklarowanego terminu jego realizacji, należy przesłać na adres mailowy Sklepu, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o opóźnieniu w realizacji zamówienia. Sklep przekazuje klientowi numer przesyłki celem monitorowania dostawy na stronie internetowej firmy kurierskiej.


 4. Prawo odstąpienia od umowy

 5. W sklepie internetowym e-podlogidrzwi.pl występują wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W myśl art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że Towary wyprodukowane według indywidualnych zaleceń Klienta, służące zaspokojeniu jego własnych potrzeb i preferencji, a w szczególności drzwi, ościeżnice i opaski maskujące nie podlegają zwrotowi, a dotyczące ich zamówienia anulowaniu. Regulacja ta dotyczy również końcówek serii oferowanych przez Sprzedającego po preferencyjnych cenach, a Klient przed dokonaniem zakupu został poinformowany przez Sprzedającego o braku możliwości odstąpienia od umowy. W innych przypadkach Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tej rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Dystrybucja Sp. z o.o. al. gen. J. Hallera 182/2, 53-203 Wrocław, pisemnie lub mailowo na adres: serwisddd@dystrybucja.biz.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Informację należy wysłać z zachowaniem określonego ustawowo terminu. W ciągu kolejnych 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od Umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru do magazynu Sklepu. Koszt odesłania towaru pokrywa konsument. Celem uniknięcia możliwych szkód transportowych, Konsument zobowiązany jest do starannego opakowania i zabezpieczenia zwracanego Sprzedającemu towaru, niezależnie od fabrycznego opakowania, najlepiej w takiej formie w jakiej przesyłka została mu dostarczona np. paleta drewniana- panel czy tekturowa tuba- listwy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub braków ilościowych zwracanego towaru Sprzedającemu przysługuje prawo obciążenia Klienta z tego tytułu dodatkowymi kosztami. Konsumentowi zostanie zwrócona wartość towaru, a w przypadku dokonania zakupu z opcją dostawa, koszty związane z najtańszym spośród zawartych w ofercie sklepu sposobów dostarczenia towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient dobrowolnie zaakceptuje inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Istnieje możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

  • prosimy odesłać je na adres naszego magazynu : ul. Ziębicka 32, 50-507 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  • będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

  • odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że Klient ma prawo ocenić i przetestować towar w taki sposób w jaki jest to możliwe w sklepie stacjonarnym tzn. sprawdzić jego kompletność, czy w oparciu o etykietę na opakowaniu sprawdzić zgodność parametrów technicznych i koloru z zapewnieniami Sprzedawcy, ale nie może przystąpić do użytkowania. W takim bowiem przypadku odstępując od Umowy zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.


 6. Gwarancja i rękojmia oraz reklamacja

 7. W Sklepie obowiązują następujące uregulowania w zakresie Rękojmi i Gwarancji oraz Reklamacji:

  1. Uregulowania ogólne:

   • Wygląd dostarczonego towaru może nieznacznie odbiegać od wyglądu przedstawionego na zdjęciach umieszczonych w Sklepie, w szczególności dotyczy to koloru towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie, wynikające z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Sklepie, bądź będące skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

   • Sprzedający odpowiada wyłącznie za ceny i opisy towarów umieszczone na stronach jego Sklepu. Ceny i opisy na stronach innych podmiotów np. Ceneo.pl, wymagają każdorazowo weryfikacji z aktualną treścią strony internetowej Sprzedającego.

   • Sprzedający ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez dwa lata od wydania towaru. Reklamację z tytułu rękojmi należy złożyć w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

   • Prawo do złożenia reklamacji z rękojmi przysługuje jeżeli towar ma wadę, czyli jest niezgodny z umową. Reklamacje należy składać na adres mailowy sklepu: serwisddd@dystrybucja.biz.pl.

   • Konsument może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy, obniżenia ceny lub o ile wada jest istotna odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń. Naprawa albo wymiana muszą być możliwe i nie wymagać nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zadośćuczynienia. W przypadku gdy wybrana przez Konsumenta nieodpłatna naprawa lub wymiana towaru na nowy nie będą możliwe, Sklep zwróci Klientowi należność uiszczoną za towar na rachunek bankowy, z którego otrzymał wpłatę lub wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Warunkiem zwrotu należności w pełnej kwocie jest uznanie przez Sprzedającego reklamacji, zwrot reklamowanego towaru w stanie niezawierającym innych uszkodzeń/wad poza reklamowanymi.

   • Przy składaniu reklamacji zalecamy wypełnienie otrzymanego z naszego Sklepu Formularza Reklamacyjnego, który zawiera wszystkie informacje niezbędne do szybkiego rozpatrzenia reklamacji. Pomocnym jest również podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji oraz czasu, miejsca i okoliczności stwierdzenia reklamowanych nieprawidłowości, a także dostarczenie materiału zdjęciowego całościowo je ilustrującego. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji.

   • Sprzedający rozpatrzy reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, pod warunkiem otrzymania pełnych informacji w tym zakresie. Celem usprawnienia rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o wykonanie i przesłanie pocztą elektroniczną zdjęć wad/uszkodzeń reklamowanego towaru.

   • W przypadku towarów nabywanych przez Klientów w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

   • Dystrybucja Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent odpowiada za wady w ramach udzielonej gwarancji na sprzedany towar na warunkach oraz przez okres wskazany w Karcie Gwarancyjnej. Jeżeli Karta Gwarancyjna przewiduje taką możliwość, Klient może zgłosić swoje roszczenia w ramach udzielonej gwarancji bezpośrednio w Autoryzowanym Serwisie, którego adres znajduje się w Karcie Gwarancyjnej.

  2. Tryb postępowania reklamacyjnego

  3. Dystrybucja Sp. z o.o. jako sklep internetowy e-podlogidrzwi.pl dostarcza towary wolne od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: serwisddd@dystrybucja.biz.pl. Gdy jest to niezbędne do oceny niezgodności zakupionego towaru z umową lub jest to wymógł producenta towaru, należy dostarczyć reklamowany towar do magazynu Sklepu: 50-507 Wrocław, ul. Ziębicka 32. Właściciel e-sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


  4. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroczniczną

  5. Dystrybucja Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania e-Sklepu , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić telefonicznie pracowników e-sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Dystrybucja Sp. z o.o. al. gen. J. Hallera 182/2, 53-238 Wrocław lub mailowo pod adres: serwisddd@dystrybucja.biz.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-Sklepu. Właściciel e-Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


 8. Postanowienia końcowe
  • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia przyjęte do realizacji przed datą wprowadzenia zmian zostaną zrealizowane na podstawie wcześniej obowiązujących uregulowań.

  • Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu lub zawartej na jego podstawie umowy pozostają w mocy

  • Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji jego obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności z uwzględnieniem możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia na towary przez nieograniczoną liczbę Klientów, co może wykroczyć poza fizyczne możliwości realizacji zamówienia lub jego realizacji w zadeklarowanym terminie

  • W przypadkach spornych strony umowy będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów, prawem właściwym jest prawo polskie w tym w szczególności regulacje prawne odnoszące się do zakresu i przedmiotu działalności Sklepu zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o sprzedaży konsumenckiej

  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 13.06.2016 r.

Kategorie

FacebookSprawdź nasze pomocje na FACEBOOK-u

Jesteśmy najlepsi w internecie!

Jesteśmy najlepsi w internecie!
W ostatnim czasie do naszej oferty wprowadziliśmy jeszcze lepsze produkty w cenach niższych nawet o 40%. Serdecznie zapraszamy do zakupów i korzystania z naszych najnowszych promocji.

PROMOCJA 15% !

__**PROMOCJA 15% !**__


Skorzystaj z kuponów rabatowych dla wybranych produktów do 15% taniej

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Tel: 71 794 03 32
Tel kom: 607 886 410
sklep@e-podlogidrzwi.pl

O NAS

E-podlogidrzwi.pl to sklep oferujący markowe drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi wejściowe oraz panele podłogowe i podłogi drewniane. Gwarantujemy Państwu najwyższej jakości produkty w niskich, promocyjnych cenach. Zakupione u nas drzwi, panele podłogowe, podłogi drewniane czy podłogi bambusowe oraz akcesoria dostarczymy ekspresową dostawą wprost pod wskazany adres gwarantując bezpieczeństwo przesyłki!