Mój koszyk: 0,00 pln (0 poz.)

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego


 1. Regulacje podstawowe
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady działania sklepu internetowego pod adresem www.e-podlogidrzwi.pl. Sklep internetowy stanowi własność firmy: DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. gen. J. Hallera 182/2, 53-203 Wrocław, KRS 0000310273 prowadzony przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, z kapitałem zakładowym 100.000,- PLN wpłaconym w całości, NIP 794-17-67-513, REGON 180349310, adres poczty: sklep@e-podlogidrzwi.pl.


  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać praw Klienta, będącego jednocześnie Konsumentem, należnych mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Jako Konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. poprzez zawarcie umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy.


  3. Sprzedający realizuje dostawy w ramach prowadzonego sklepu wyłącznie na terenie RP, oferując do zakupu towary nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.


 1. Słownik pojęć

  • Administrator danych osobowych (zwany dalej: Administrator) - Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. gen. J. Hallera 182/2.

  • Dzień roboczy - każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

  • Dostawa - czynność faktyczna polegająca na dosterczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

  • Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.

  • Formularz zamówienia - znajdujący się w e-sklepie interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia.

  • Gwarant - podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego.

  • Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w tymże sklepie.

  • Klient - podmiot na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone drogą elektroniczną usługi lub z którym zawarta może być Umowa Sprzedaży..

  • Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (np. poprzez zawarcie Umowy Sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

  • Konto - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. Każde Konto oznaczone jest indywidualną nazwą/loginem i hasłem podanym przez Usługobiorcę.

  • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - której jednak taką zdolność przyznaje ustawa, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową..

  • Regulamin - regulamin sklepu e-podlogidrzwi.pl.

  • Rejestracja - czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

  • Sklep Internetowy / e-sklep - dostępny pod adresem: www.e-podlogidrzwi.pl sklep Usługodawcy.

  • Sprzedawca / Usługodawca - firma DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, al. J. Hallera 182/2, 53-203 Wrocław, KRS 0000310273 prowadzony przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, z kapitałem zakładowym 100.000,- PLN wpłaconym w całości, NIP 794-17-67-513, REGON 180349310.

  • Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi, Sprzedawcy/Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą. Nośnik trwały pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci..

  • Towar konsumpcyjny / produkt - dostępna w e-sklepie rzecz ruchoma stanowiąca przedmiot Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  • Umowa Sprzedaży - Umowa Sprzedaży Towaru konsumpcyjnego zawarta na odległość na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem e-sklepu..

  • Usługa elektroniczna - usługa za pośrednictwem Serwisu Internetowego świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną.

  • Usługobiorca - korzystający z usługi elektronicznej konsument/osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

  • Zamówienie - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży towaru konsumpcyjnego ze Sprzedawcą.


 1. Umowy Sprzedaży – warunki zawierania

  1. Treść strony internetowej www.e-podlogidrzwi.pl i jej wszystkich pod stron, a w szczególności zamieszczone ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach odnoszące się do opisów, parametrów technicznych i użytkowych oraz cen, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie internetowej Sklepu oraz jego pod stronach były wolne od uchybień i błędów, tym niemniej wiążąca dla stron zawierających umowę jest aktualna oferta asortymentowa, tak w zakresie występujących modeli, kolorystyki, jak też parametrów technicznych znajdująca się w obowiązujących w danym czasie katalogach produktowych danego producenta. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu, cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz niezrealizowania zamówienia z przyczyn od Sklepu niezależnych.

  2. Znajdująca się na stronach Sklepu www.e-podlogidrzwi.pl oferta nie jest stanem magazynowym firmy.

  3. Wszystkie ceny podane na stronie www.e-podlogidrzwi.pl są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki w tym podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają jednak kosztów dostawy, które w zależności od wielkości i ciężaru przesyłki są podawane w procesie składania zamówienia, przed jego ostatecznym zaakceptowaniem do realizacji.

  4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą zostać wprowadzone w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta zamówienia pod warunkiem, że od czasu złożenie zamówienia do czasu wpłaty zaliczki nie upłynie więcej niż 5 dni kalendarzowych. W przeciwnym wypadku Sklep zastrzega sobie prawo skorygowania wartości zamówienia do aktualnie uwidocznionych na stronie Sklepu cen Produktów. Sklep zastrzega sobie również prawo do skorygowania wartości zamówienia w przypadku wyboru paczki jako rodzaju przesyłki przy zakupie ościeżnic. Klientowi, który nie akceptuje nowej wartości zamówienia przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

  5. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w e-sklepie. W celu Rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta, modyfikacji danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Klienta. Konto może zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

  6. Zamówienia należy składać za pomocą formularza zamówienia - Koszyka zamówień udostępnionego w Sklepie. W celu uniknięcia pomyłek, bądź powstania nieporozumień, nie przyjmujemy zamówień telefonicznych. Również w ten sposób nie prowadzimy wiążących dla stron ustaleń czy przewidzianych Regulaminem zmian do zamówienia. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie Regulaminu oraz warunków i terminów realizacji zamówienia. Procedurę składania zamówienia kończy przesłanie Klientowi przez system linku z prośbą o potwierdzenie zamówienia. Po kliknięciu otrzymanego linku następuje przesłanie automatycznej wiadomości na adres poczty mailowej Klienta zawierającej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia wraz z numerem zamówienia, oświadczeniem Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia, warunkami realizacji zamówienia oraz numerem konta i kwotą, której wpłata uruchamia realizację zamówienia. Dokonując wpłaty należy w tytule przelewu podać wygenerowany numer zamówienia. Z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta zamówienie zostaje wdrożone do realizacji oraz zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą. Klient akceptuje, że po zawarciu umowy sprzedaży i wpisaniu danych do faktury w formularzu zamówienia nie ma możliwości dokonania zmian odnośnie danych Kupującego w tej transakcji. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu. Dodatkowe informacje o sposobie składnia zamówień i kosztach dostawy znajdują się w zakładkach:

  7. Jak zamawiać i Koszty dostawy.

  8. Składając zamówienie Klient wyraża dobrowolnie zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Administratora na podstawie przesłanek wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679, jego danych osobowych w szczególności w celu:

   • zawarcia i wykonania umów lub innych czynności prawnych – w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy, w tym analizy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania umowy lub innych czynności związanych z umową, a także związanych z obsługą Klientaody udzielonej przez Klienta
   • wykonywania żądań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa
   • wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamację w terminie i formie przewidzianej przez prawo
   • ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje również sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi
   • tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby wewnętrzne Administratora
   • w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki realizowanych przez Administratora lub podmioty z nim współpracujące w zakresie usług księgowych, doradczych itp. , a także w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenej działalności oraz do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Spółki, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego


   Administrator oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych droga elektroniczną wiązać się mogą z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione. Dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenie. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator oświadcza ponadto, że nie zwraca się do Klientów posiadających Konta Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła

  9. Klient może wybrać 2 sposoby odbioru towaru:

   • odbiór osobisty - w magazynie Sprzedającego pod adresem: Wrocław, ul. Stargardzka 3, w dni robocze w wyznaczonych godzinach. Dokonując odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić w obecności pracownika, czy odbierany towar odpowiada złożonemu zamówieniu oraz czy nie ma widocznych wad w postaci uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy zażądać od Sprzedawcy sporządzenia protokołu rozbieżności.

   • dostawa do miejsca wskazanego na zamówieniu - koszt dostawy określony jest w pozycji koszty dostawy. Potwierdzenie prawidłowości wyliczenia kosztu dostawy przesyłamy mailowo wraz z potwierdzeniem zamówienia oraz terminem jego realizacji. Wpłata zaliczki, bądź należności za zamówienie oznacza zaakceptowanie warunków realizacji. Termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Dostawa zamówionych towarów odbywa się tylko w dni robocze. Koszt dostawy obejmuje wyłącznie dostarczenie towaru do wskazanego przez Klienta miejsca oraz jego wyładunek przed pojazd jakim dostarczono towar. Ceny dostawy dotyczą przesyłek realizowanych pojazdami ciężarowymi. Kupujący zobowiązany jest do bezwzględnego, wcześniejszego przekazania sprzedawcy informacji, jeżeli w miejscu dostarczenia przesyłki występuje ograniczenie wjazdu pojazdów o masie całkowitej ponad 3,5 tony. W przypadku braku poinformowania sprzedawcy o w/w ograniczeniach oraz dostawy towaru powyżej 400 kg, Kupujący będzie obciążony kosztem dodatkowego przeładunku towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta. W przypadku dostarczenia towaru za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika od nabywcy stwierdzającego powstanie szkody transportowej oczekuje się wykonania aktu staranności wymaganego przepisami ustawy z dnia 15-tego listopada 1984 roku - Prawo przewozowe (dz. U. 1995 r., Nr 119, poz. 686 z późn. zm.) dla zachowania odpowiedzialności przewoźnika, a w szczególności spowodowania protokolarnego ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności stwierdzenia szkody. Oznacza to, że Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient dla zasadności roszczenia ma obowiązek żądać od pracownika przewoźnika spisania protokołu szkody. Uszkodzenie opakowania fabrycznego należy wpisać w stosownej rubryce, a w przypadku braku takowej w dokumencie przewoźnika, w rubryce opisowej znajdującej się w dolnej części protokołu ponad miejscem na podpisy dostawcy i odbiorcy. Dla sprawnego rozpatrzenia reklamacji wymagany jest również zapis jednoznaczne potwierdzający stwierdzenie szkody w momencie odbioru przesyłki od kuriera. Dla udokumentowania uszkodzenia opakowania fabrycznego należy wykonać dokumentację fotograficzną zapakowanej palety po zdjęciu warstwy ochronnej w postaci streczu. Jeżeli uszkodzenie opakowania fabrycznego skutkuje uszkodzeniem znajdującego się w nim towaru prosimy o wykonanie dodatkowych zdjęć uszkodzonego opakowania oraz uszkodzeń towaru.


   • UWAGA: Sprawdź przesyłkę!


   • zabezpieczenie palety folią strecz nie stanowi ochrony przed szkodami mechanicznymi

   • sprawdź przesyłkę pod kątem potencjalnie powstałych w trakcie transportu uszkodzeń opakowań fabrycznych

   • każde uszkodzenie opakowania fabrycznego odnotuj w protokole szkody lub liście przewozowym z zaznaczeniem "uszkodzone opakowanie fabryczne"!

   • jeżeli uszkodzenie opakowania fabrycznego skutkuje uszkodzeniem mechanicznym znajdującego się w nim towaru należy wykonać dodatkowo zdjęcia uszkodzonego opakowania oraz uszkodzeń towaru

   • na spisanie protokołu szkody dla usługi przewozowej ustawodawca przewiduje 7 dni

   • protokół szkody spisany z kurierem uprawnia do zgłaszania roszczeń ubezpieczeniowych, co do ilości lub uszkodzeń mechanicznych. Zwracamy uwagę, że Klient lub osoba przez niego upoważniona potwierdzając własnoręcznym podpisem treść spisanego protokółu szkody zobowiązany jest do zadbania, aby zawarte w nim informacje były zgodne z prawdą, kompletne i rzetelne pod rygorem konsekwencji będących skutkiem niedopełnienia tego wymogu.


   • WAŻNE!!! Po dokonanym odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do sprawdzenia czy odebrany towar odpowiada złożonemu zamówieniu. Wszelkie braki i niezgodności w tym zakresie uwzględniane będą przy ich zgłoszeniu w ciągu 2 miesięcy od daty odbioru przesyłki.


  10. Formy płatności:

   • przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego - wpływ całej kwoty wartości zamówienia na konto Sprzedającego uruchamia zapakowanie/zarezerwowanie zamówionego uprzednio towaru i mailowe bądź telefoniczne powiadomienie Klienta o gotowości do wydania zamówienia (wysyłka/odbiór osobisty).

   • Wybór formy płatności nie zwalnia Kupującego od zapłaty 50% kwoty wartości zamówienia w przypadku towarów nie znajdujących się na stanie magazynowym sklepu. Faktury VAT wystawiane są na prośbę Kupującego, po uprzednim wypełnieniu wszystkich rubryk formularza zamówienia oraz wpisaniu w uwagach do zamówienia - Faktura VAT.

  11. Termin realizacji zamówienia podany jest przy każdym towarze. W przypadku towarów prefabrykowanych - panele, podłogi drewniane i akcesoria wynosi on od 3 do 21 dni kalendarzowych. Zamówienia towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych wg specyfikacji Kupującego lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb realizowane są w ciągu 4 - 11 tygodni.Termin realizacji zamówienia należy liczyć od daty wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego. Jeżeli czas realizacji zamówienia byłby dłuższy od deklarowanego przez Sprzedawcę z powodu chwilowej niedostępność towaru w magazynie lub u Dostawców Sklepu,  czy też  w przypadku towarów nieprefabrykowanych w wyniku  opóźnienia produkcyjnego, bądź zrealizowania przez Dostawcę terminowej  dostawy w której podczas przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone uszkodzenia lub nieistotne dla przeznaczenia tych towarów wady produkcyjne, Kupujący jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji poprzez: akceptację wady nieistotnej, brak akceptacji wady nieistotnej skutkujący wydłużeniem czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia, anulowanie części  zamówienia w przypadku towarów nieprefabrykowanych, anulowanie zamówienia w przypadku towarów prefabrykowanych. Decyzję o anulowaniu lub częściowej rezygnacji z złożonego zamówienia, w przypadku rażącego przekroczenia deklarowanego terminu jego realizacji, należy przesłać na adres mailowy Sklepu, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o opóźnieniu w realizacji zamówienia. Sklep przekazuje klientowi numer przesyłki celem monitorowania dostawy na stronie internetowej firmy kurierskiej.

  12. W przypadku braku odbioru towarów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych wg specyfikacji Kupującego lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,  Sprzedawca w oparciu o regulacje zawarte w art.551 KC przechowuje towar na koszt i niebezpieczeństwo Klienta. Po upływie 1 miesiąca liczonego od daty zawiadomienia Klienta o gotowości do wydania lub wysyłki towaru, Sprzedawca przystępuje do naliczenia opłat z tytułu bezumownego przechowywania towaru wg stawek obowiązujących  w tego typu działalności.


 1. Prawo odstąpienia od umowy

 2. W sklepie internetowym e-podlogidrzwi.pl występują wyjątki od prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. W myśl art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że Towary wyprodukowane według indywidualnych zaleceń Klienta, służące zaspokojeniu jego własnych potrzeb i preferencji, a w szczególności drzwi, ościeżnice i opaski maskujące nie podlegają zwrotowi, a dotyczące ich zamówienia anulowaniu. Regulacja ta dotyczy również końcówek serii oferowanych przez Sprzedającego po preferencyjnych cenach, a Klient przed dokonaniem zakupu został poinformowany przez Sprzedającego o braku możliwości odstąpienia od umowy. W innych przypadkach Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie tej rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego pismenego oświadczenia. Przedmiotowe oświadczenie należy wysłać drogą elektroczniną na adres: serwis@dystrybucja.biz.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Dystrybucja Sp. z o.o. al. gen. J. Hallera 182/2, 53-203 Wrocław. Składając oświadczenie można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie należy wysłać z zachowaniem określonego ustawowo terminu. W ciągu kolejnych 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od Umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru do magazynu Sklepu. Koszt odesłania towaru pokrywa konsument. Celem uniknięcia możliwych szkód transportowych, Konsument zobowiązany jest do starannego opakowania i zabezpieczenia zwracanego Sprzedającemu towaru, niezależnie od fabrycznego opakowania, najlepiej w takiej formie w jakiej przesyłka została mu dostarczona np. paleta drewniana- panel czy tekturowa tuba- listwy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub braków ilościowych zwracanego towaru Sprzedającemu przysługuje prawo obciążenia Klienta z tego tytułu dodatkowymi kosztami. Konsumentowi zostanie zwrócona wartość towaru, a w przypadku dokonania zakupu z opcją dostawa, koszty związane z najtańszym spośród zawartych w ofercie sklepu sposobów dostarczenia towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient dobrowolnie zaakceptuje inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Istnieje możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

  • prosimy odesłać je na adres naszego magazynu: ul. Stargardzka 3, 54-156 Wrocław, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  • będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

  • odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Oznacza to, że Klient ma prawo ocenić i przetestować towar w taki sposób w jaki jest to możliwe w sklepie stacjonarnym tzn. sprawdzić jego kompletność, czy w oparciu o etykietę na opakowaniu sprawdzić zgodność parametrów technicznych i koloru z zapewnieniami Sprzedawcy, ale nie może przystąpić do użytkowania. W takim bowiem przypadku odstępując od Umowy zostanie obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.


 1. Gwarancja i rękojmia oraz reklamacja

 2. W Sklepie obowiązują następujące uregulowania w zakresie Rękojmi i Gwarancji oraz Reklamacji:

  1. Uregulowania ogólne:

   • Wygląd dostarczonego towaru może nieznacznie odbiegać od wyglądu przedstawionego na zdjęciach umieszczonych w Sklepie, w szczególności dotyczy to koloru towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie, wynikające z subiektywnego postrzegania zdjęć prezentowanych w Sklepie, bądź będące skutkiem indywidualnych ustawień parametrów kart graficznych i monitorów Klientów.

   • Sprzedający odpowiada wyłącznie za ceny i opisy towarów umieszczone na stronach jego Sklepu. Ceny i opisy na stronach innych podmiotów np. Ceneo.pl, wymagają każdorazowo weryfikacji z aktualną treścią strony internetowej Sprzedającego.

   • Sprzedający ponosi względem Konsumentów odpowiedzialność z tytułu rękojmi przez dwa lata od wydania towaru. Reklamację z tytułu rękojmi należy złożyć w ciągu roku od dnia zauważenia wady.

   • Prawo do złożenia reklamacji z rękojmi przysługuje jeżeli towar ma wadę, czyli jest niezgodny z umową. Reklamacje należy składać na adres mailowy sklepu: serwis@dystrybucja.biz.pl poprzez przesłanie uzupełnionego druku zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego do pobrania pod tym linkiem.

   • Konsument może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę, wymianę na nowy, obniżenia ceny lub o ile wada jest istotna odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń. Naprawa albo wymiana muszą być możliwe i nie wymagać nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zadośćuczynienia. W przypadku gdy wybrana przez Konsumenta nieodpłatna naprawa lub wymiana towaru na nowy nie będą możliwe, Sklep zwróci Klientowi należność uiszczoną za towar na rachunek bankowy, z którego otrzymał wpłatę lub wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym. Warunkiem zwrotu należności w pełnej kwocie jest uznanie przez Sprzedającego reklamacji, zwrot reklamowanego towaru w stanie niezawierającym innych uszkodzeń/wad poza reklamowanymi.

   • Przy składaniu reklamacji zalecamy wypełnienie otrzymanego z naszego Sklepu Formularza Reklamacyjnego, który zawiera wszystkie informacje niezbędne do szybkiego rozpatrzenia reklamacji. Pomocnym jest również podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji dotyczących przedmiotu reklamacji oraz czasu, miejsca i okoliczności stwierdzenia reklamowanych nieprawidłowości, a także dostarczenie materiału zdjęciowego całościowo je ilustrującego. Ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie zgłoszonej reklamacji.

   • Sprzedający rozpatrzy reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, pod warunkiem otrzymania pełnych informacji w tym zakresie. Celem usprawnienia rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o wykonanie i przesłanie pocztą elektroniczną zdjęć wad/uszkodzeń reklamowanego towaru.

   • Począwszy od 01.06.2020 r. przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

   • Dystrybucja Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent odpowiada za wady w ramach udzielonej gwarancji na sprzedany towar na warunkach oraz przez okres wskazany w Karcie Gwarancyjnej. Jeżeli Karta Gwarancyjna przewiduje taką możliwość, Klient może zgłosić swoje roszczenia w ramach udzielonej gwarancji bezpośrednio w Autoryzowanym Serwisie, którego adres znajduje się w Karcie Gwarancyjnej.

  2. Tryb postępowania reklamacyjnego

  3. Dystrybucja Sp. z o.o. jako sklep internetowy e-podlogidrzwi.pl dostarcza towary wolne od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres mailowy sklepu: serwis@dystrybucja.biz.pl poprzez przesłanie uzupełnionego druku zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego do pobrania pod tym linkiem. Gdy jest to niezbędne do oceny niezgodności zakupionego towaru z umową lub jest to wymógł producenta towaru, należy dostarczyć reklamowany towar do magazynu Sklepu: 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 3. Właściciel e-sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


  4. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

  5. Dystrybucja Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania e-sklepu , w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić telefonicznie pracowników e-sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Dystrybucja Sp. z o.o. al. gen. J. Hallera 182/2, 53-238 Wrocław lub mailowo pod adres: serwis@dystrybucja.biz.pl. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem e-sklepu. Właściciel e-sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


 1. Ochrona danych osobowych

 2. Administratorem danych osobowych Klientów, przekazanych mu przez nich dobrowolnie w ramach świadczenia usług droga elektroniczną oraz w celu wykonania Umowy sprzedaży jest Dystrybucja Sp. z o.o. , al. gen. J. Hallera 182/2, 53-203 Wrocław.
  Dane klientów są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji bądź składania zamówienia bez rejestracji Konta, uniemożliwia założenie Konta Klienta bądź złożenie i realizacje zamówienia Klienta.
  Każdy kto przekaże swoje dane osobowe, ma prawo do:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych
  2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym
  3. żądania usunięcia danych przetwarzanych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
  5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych
  6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018r.), gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza postanowienia Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 - o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania


  Administrator zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
  Administrator chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
  Administrator przekazuje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy sprzedaży oraz obsługi prowadzonej działalności. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

  1. partnerzy handlowi współpracujący z Administratorem, wymienieni na stronie internetowej e-sklepu
  2. dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy
  3. podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytu, pomoc prawną, podatkową, rachunkową
  4. podmioty nabywające wierzytelność – w razie nieopłacenia przez Klienta w terminie rachunków wystawionych przez Administratora
  5. podmioty współpracujące z Administratorem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych i prawnych – w zakresie w jakim staną się administratorami danych

  Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych udostępnione zostały Klientowi w zakładce Polityka Prywatności.


 3. Postanowienia końcowe
  • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zamówienia przyjęte do realizacji przed datą wprowadzenia zmian zostaną zrealizowane na podstawie wcześniej obowiązujących uregulowań.

  • Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu lub zawartej na jego podstawie umowy pozostają w mocy.

  • Sprzedający ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji jego obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności z uwzględnieniem możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia na towary przez nieograniczoną liczbę Klientów, co może wykroczyć poza fizyczne możliwości realizacji zamówienia lub jego realizacji w zadeklarowanym terminie.

  • W celu uniknięcia pomyłek, bądź powstania nieporozumień, nie przyjmujemy zamówień telefonicznych. Również w ten sposób nie prowadzimy wiążących dla stron ustaleń czy przewidzianych Regulaminem zmian do zamówienia. Zamówienia będą realizowane zgodnie z wypełnionym formularzem ze strony internetowej. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi i sprawdzenie poprawności wyboru przed wysłaniem zamówienia.

  • Dokonując domówienia do już posiadanych paneli, desek warstwowych lub drzwi kolejnego elementu bądź jednostki opakunkowej Klient zobowiązany jest do precyzyjnego określenia parametrów technicznych oraz czasu zakupu będącego już w jego posiadaniu towaru. Brak określenia powyższych elementów skutkuje realizacją zamówienia według aktualnej oferty danego dostawcy. Uwaga: w przypadku zamówień samych skrzydeł drzwiowych określając ilość zawiasów dokonuje się tylko wyboru ilości nawiertów pod zawias. Zawias stanowi element ościeżnicy i jest dostarczany w komplecie z nią.

  • Zlecając pomiar oraz dokonując montażu zakupionych w naszym sklepie towarów zalecamy korzystanie z usług profesjonalnych grup montażowych. Informację dotyczące tych zagadnień znajdujące się na stronach sklepu lub przekazywana przez pracowników należy traktować wyłącznie jako wskazania.

  • W przypadkach spornych strony umowy będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów, prawem właściwym jest prawo polskie w tym w szczególności regulacje prawne odnoszące się do zakresu i przedmiotu działalności Sklepu zawarte w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o sprzedaży konsumenckiej.

  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.05.2018 r.

  • Zmiany wprowadzone w stosunku do Regulaminu obowiązującego od 13.06.2016 r. odnoszą się wyłącznie do wprowadzenia regulacji przesłanek wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679.

Kategorie

Jesteśmy najlepsi w internecie!

Jesteśmy najlepsi w internecie!
W ostatnim czasie do naszej oferty wprowadziliśmy jeszcze lepsze produkty w cenach niższych nawet o 40%. Serdecznie zapraszamy do zakupów i korzystania z naszych najnowszych promocji.

TERMINY

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA NA DRZWI ORAZ PODŁOGI KAŻDORAZOWO POTWIERDZANY JEST INDYWIDUALNIE

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Tel: 71 794 03 32
Tel kom: 607 886 410
sklep@e-podlogidrzwi.pl

O NAS

E-podlogidrzwi.pl to sklep oferujący markowe drzwi wewnętrzne, drzwi zewnętrzne, drzwi wejściowe oraz panele podłogowe i podłogi drewniane. Gwarantujemy Państwu najwyższej jakości produkty w niskich, promocyjnych cenach. Zakupione u nas drzwi, panele podłogowe, podłogi drewniane czy podłogi bambusowe oraz akcesoria dostarczymy ekspresową dostawą wprost pod wskazany adres gwarantując bezpieczeństwo przesyłki!